POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
pentru aplicarea
REGULAMENTULUI (UE) 2016/67

 1. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL se angajează să implementeze standarde ridicate de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm în activitatea noastră.
Această Politica de Confidențialitate privește datele personale ale angajaților noștri, ale potențialilor angajați/colaboratori, clienților, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează, precum și ale reprezentanților acestora.
Politica de Confidențialitate descrie categoriile datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm, modalitatea și scopurile în care le colectăm, modul în care prelucrăm datele cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate, în ce situații transferăm aceste date, precum și drepturile și opțiunile de care dispun persoanele vizate în acest sens.

2. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER  PERSONAL

Datele noastre de identificare în relația cu dumneavoastră sunt: sediul social în Str Odobesti nr.1, corp 3, sector 3, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13421/2017, Cod Înregistrare Fiscală RO 38022073.
 
3.  CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm pot include:

 • Date de identificare, cum ar fi: numele și prenumele, naționalitatea, locul și data nașterii, sexul;
 • Informații de contact, cum ar fi: adresa de domiciliu/reședință, adresa profesională, numărul de telefon, numărul de fax și adresa de e-mail;
 • Informații comunicate în mod voluntar de către dumneavoastră în funcție de activitatea pe care o desfășurați (ex: instrucțiuni acordate, plăți efectuate, solicitări);
 • Alte date cu caracter personal, dacă se dovedesc relevante faţă de raporturile contractuale dintre noi, cum ar fi contul bancar.

În situația în care vom colecta în vederea bunei desfășurări a relaţiei noastre de colaborare, anumite categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), seria și numărul cărţii de identitate, respectiv numărul pașaportului, date de sănătate cu caracter personal, și date privind cazierul judiciar, aceste categorii speciale de date vor fi colectate:

a) prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea contractului încheiat între dumneavoastră și TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL;

b) în cazurile în care există orice obligațielegală de prelucrare a acestor categorii de date;

c) prelucrarea este obligatorie în scopul apărării unui drept legitim în instanțele de judecată.

d) în celelalte situații, pe baza consimțimântului prealabil expres oferit de dumneavoastră;

4. CUM COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la persoana dumneavoastră în împrejurări precum:

 • Momentul în care solicitați sau societatea dumneavoastră solicită o ofertă/informaţie/lămurire din partea TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL;
 • Momentul în care solicitați sau societatea dumneavoastră solicită un serviciu din partea TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL;
 • Momentul în care solicitați sau societatea dumneavoastră solicită să achiziţioneze un bun de la TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL;
 • Momentul în care prestați sau vă oferiți să prestați sau societatea dumneavoastră prestează sau se oferă să presteze servicii pentru noi;
 • Momentul în care intenţionăm/solicităm să achiziţionăm un bun de la dumneavoastră sau de la societatea dumneavoastră;
 • Momentul în care intenţionăm să încheiem/încheiem un contract de muncă sau de colaborare cu dumneavoastră;
 • Momentul în care ne comunicați sau societatea dumneavoastră ne comunică voluntar, din orice motiv, datele dumneavoastră cu caracter personal.

Totodată, este posibil ca în anumite împrejurări să colectăm date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră de la o sursă terță.

5. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operațiune de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal va fi efectuată pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

 • Prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau societatea dumneavoastră este parte, sau prelucrarea respectivă este necesară în vederea încheierii unui contract cu dumneavoastră sau societatea dumneavoastră;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • Prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL va analiza, stabili și documenta referitor la temeiul legal care stă la baza prelucrării datelor cu caracter personal, în funcție de particularitățile fiecărei prelucrări de date cu caracter personal.
În cazurile în care dispozițiile legale aplicabile impun consimțământul dumneavoastră prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar în temeiul consimțământului dumneavoastră prealabil și explicit.
În orice moment, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul. Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia. În vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, vă rugăm să ne comunicați un e-mail la GDPR@tpmservice.ro  sau să ne trimiteți o notificare la adresa Str. Odobesti nr.1, corp 3, sector 3 Bucuresti.
În cazul în care vă retrageți consimțământul, TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Totuși, în cazul în care prelucrarea este strict necesară în vederea efectuării activităţii angajate de TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legale prevăzute de legislația în vigoare, TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL va proceda la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

6. ÎN CE SCOP VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi folosite doar în următoarele scopuri:

 1. Furnizarea serviciilor pe care ni le solicitați: cumpărarea/vânzarea unor produse, prestarea unor servicii;
 2. Validarea, expedierea și facturarea comenzilor/serviciilor către dumneavoastră sau societatea dumneavoastră;
 3. Rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comanda sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către dumneavoastră sau de către societatea dumneavoastră;
 4. Comunicarea cu dumneavoastră prin mijloace de comunicare precum poștă, serviciul de curierat, telefon, fax, poștă electronică;
 5. Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege;
 6. Menținerea la un nivel corespunzător a relației contractuale cu dumneavoastră sau cu societatea dumneavoastră;
 7. Încheierea contractelor de vânzare cumpărare, prestări servici sau alte tipuri de contracte, în funcție de natura serviciului solicitat;
 8. Întocmirea documentelor de plată;
 9. Respectarea obligațiilor noastre legale (cum ar fi obligații de păstrare a diverselor tipuri de evidențe);
 10. Monitorizarea situației dumneavoastră sau a societăţii dumneavoastră;
 11. Dacă sunteți solicitant de loc de muncă, folosim datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL, acestea urmând să fie păstrate pentru o perioadă de cel mult 2 ani;
 12. Dacă sunteți angajat al societății TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ce derivă din calitatea noastră de angajator;
 13. Dacă sunteți o persoană care prestează un serviciu societății noastre, noi folosim datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea spațiilor, a bunurilor și a personalului nostru.
 14. În orice scop aferent/auxiliar oricărora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal ne-au fost furnizate.

7.  PARTAJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
Vă putem partaja datele cu caracter personal în următoarele împrejurări:
Dacă sunteți client/furnizor al TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL vă putem divulga datele cu caracter personal către:

 1. a) serviciilor externalizate ale societăţii, care asigură buna desfășurare a activităţii noastre;
 2. b) instituțiile publice, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;
 3. c) avocați, executori judecătorești, notari publici în cazul în care partajarea este impusă pentru apărarea drepturilor noastre legitime;
 4. d) orice terț căruia îi cesionăm/novăm orice drepturi sau obligații;
 5. e) serviciile poștale și de curierat cu care colaborăm.

TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și va folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.
Altfel, vom putea divulga datele cu caracter personal doar în situația în care ne acordați permisiunea, când ni se impune prin lege sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm în acest sens.
Dacă sunteţi angajat/colaborator al TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL vă putem divulga datele cu caracter personal către:

 1. a) serviciilor externalizate ale societăţii, care asigură buna desfășurare a activităţii noastre;
 2. b) instituțiile publice, conform obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;
 3. c) avocați, executori judecătorești, notari publici în cazul în care partajarea este impusă pentru apărarea drepturilor noastre legitime;
 4. d) orice terț căruia îi cesionăm/novăm orice drepturi sau obligații;
 5. e) serviciile poștale și de curierat cu care colaborăm.

8.  DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZAȚI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE
În situația în care ne furnizați date cu caracter personal cu privire la o altă persoană fizică trebuie să vă asigurați că aveți dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și că, fără a mai lua alte măsuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal.
În special, trebuie să vă asigurați că persoana fizică în cauză are cunoștință de aspecte precum: identitatea noastră, modul în care ne poate contacta, scopurile în care colectăm, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal; drepturile persoanei fizice cu privire la datele cu caracter personal și dreptul de a depune plângeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.
 

9. PĂSTRAREA SECURITĂȚII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

La nivelul TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal și/sau în format tipărit, în spații special amenajate la nivelul fiecărui departament sau în funcție de specificul activității fiecăruia.

10. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Am putea să vă transferăm datele cu caracter personal în țări situate în cadrul UE, SEE sau în alte țări.
În aceste cazuri, ne vom asigura că aceste transferuri internaționale sunt efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție corespunzătoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile.

11. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin transmiterea unui e-mail la adresa GDPR@tpmservice.ro
În același timp, vom lua măsuri pentru actualizarea periodică a evidențelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

12. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL
TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru derularea corespunzătoare a procesului și criteriilor prevăzute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră personale atât pe durata desfășurării relațiilor noastre contractuale sau, în cazul angajaților, pe perioada desfășurării raporturilor de muncă cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate.
În cazul în care se vor identifica date care nu mai sunt necesare, acestea se vor anonimiza sau se vor șterge.
Datele pentru reținerea cărora există temei legal vor fi arhivate, cu respectarea garanțiilor privind securitatea datelor.


13.  CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA
În conformitate cu reglementările aplicabile, aveți următoarele drepturi:

 • De a accesa: puteți obține informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și o copie a acestor date cu caracter personal;

Cu toate acestea, accesul dumneavoastră a datele prelucrate poate fi exercitat numai în măsura în care nu se aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane;

 • De a rectifica: în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, puteți solicita modificarea corespunzătoare a acestor date cu caracter personal;
 • De a șterge: puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura obligațiilor prevăzute de legislația în vigoare;

Cu toate acestea, nu se va proceda la ștergerea datelor atunci când prelucrarea este necesară pentru:
– exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
– respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică societății sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public;
– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În plus, atunci când TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL a făcut publice în vreun context datele a căror ștergere se solicită și dumneavoastră cereți inclusiv ștergerea datelor de la orice destinatari, ea va fi ținută în mod rezonabil prin măsuri adecvate (inclusiv tehnice) să asigure informarea destinatarilor datelor cu privire la o astfel de solicitare.

 • De a restricționa: puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv limitarea acesteia strict la prelucrările cu care dumneavoastră sunteți de acord și/sau strict la prelucrările necesare în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;

Restricționarea se aplică atunci când:
– contestați exercitarea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL  nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
– v-ați opus prelucrării, în conformitate cu prevederile legale ce reglementează dreptul dumneavoastră la opoziie, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale noastre prevalează asupra celor ale dumneavoastră.

 • De a vă opune la prelucrarea datelor: puteți să vă opuneți, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) și f) din Regulementul nr. 679/2016, precum și, în cazul prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, în acest ultim caz, fără a fi nevoie de motivare și justificare;

În această situație, noi nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom demonstra existența unor motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 • Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, ștergerea ori restricționarea datelor cu caracter personal: destinatarul căruia i-au fost divulgate datele dumneavoastră cu caracter personal va fi informat cu privire la orice rectificare sau ștergere a acestora precum și cu privire la orice restricționare a preluării efectuate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să solicitați ca datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat să vă fie returnate sau, dacă este posibil, să fie transferate către un terț, în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
 1. a) prelucrarea se bazează pe consimțământ sau este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract; și
 2. b) este realizată prin mijloace automate (nu în formă fizică/hârtie, ci prin orice mijloace automatizate).
 • Dreptul de a nu fi supus unor decizi automatizate, inclusiv profilarea – aveți dreptul ca datele dumneavoastră cu caracter personal să nu fie prelucrate în contextul luării unor decizii automatizate:

Prelucrarea datelor pentru luarea de decizii automatizate este permisă când:
– este necesară pentru îndeplinirea obiectului de activitate al societății și/sau încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL;
– este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE SRL și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale dumneavoastră; sau
– v-ați exprimat acordul explicit pentru astfel de prelucrare.
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile enumerate mai sus, vă rugăm să trimiteți o scrisoare la adresa Str. Odobesti nr.1 sector 3, corp 3, Bucuresti, sau un e-mail la următoarea adresă GDPR@tpmservice.ro
Vă rugăm ca în scop de identificare și de a împiedica divulgarea neautorizată a datelor, să includeți un scan/o copie a cărții dumneavoastră de identitate.
În conformitate cu regulamentul aplicabil, în situații în care veți constata că v-au fost încălcate drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe lângă drepturile de mai sus, aveți dreptul să depuneți o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, România.
14.  INFORMAREA DUMNAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA BREȘELE DE SECURITATE
Va asigurăm că am procedat la instruirea persoanelor implicate în procesele de prelucrare a datelor astfel încât acestea să poată identifica breșele de securitate și să le aducă la cunoștința persoanelor responsabile pentru a lua măsurile necesare în vederea analizei și limitării consecințelor breșei de securitate și, după caz, în vederea notificării autorității de supraveghere și eventual a persoanelor vizate.
Societatea noastră va notifica breșele de securitate a căror notificare este obligatorie (susceptibile să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate) către autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.
În cazurile în care notificarea autorității este obligatorie, aceasta va fi făcută „fără întârziere”, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cunoștință de existența breșei.
La pregătirea notificării, operatorul va urmări să protejeze confidențialitatea informațiilor oferite de dumneavoastră sens în care vor oferi autorității detalii despre categoriile și numărul persoanelor afectate, fără însă a compromite confidențialitatea datelor primite.
În cazul apariției unei breșe de securitate, vom proceda la informarea dumneavoastră pentru a putea adopta măsuri de protecție, de principiu nu mai târziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunoștință de existența breșei.
Informarea dumneavoastră va fi realizată numai dacă incidentul de securitate este susceptibil să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră.
Dacă circumstanțele concrete nu reclamă o altă abordare, informarea se va face printr-o comunicare adresată direct, printr-un mijloc de comunicare corespunzător (poștă electronică, SMS etc.).
Cu titlu de excepție, doar în situația în care contactarea directă ar presupune un efort disproporționat, se poate face o informare publică.
Garantăm că veți fi informat despre orice evoluții noi legate de incident și despre măsurile pe care le vom lua în legatură cu acesta, consultându-vă pentru a limita consecințele incidentului și pentru a preveni reapariția acestuia.
În ceea ce privește fiecare încălcare, va vom ajuta, în orice mod, care va include furnizarea de informații suficiente, precum și sprijin în investigațiile efectuate de către autoritatea de reglementare, cu scopul de a remedia și de a investiga încălcarea, de a preveni viitoare incidente, de a limita impactul incidentului asupra părților implicate și/sau limita prejudiciul produs dumneavoastră, ca o consecința a încălcării securității.

15. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă doriți să ne contactați în legătură cu orice întrebări sau solicitări, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa GDPR@tpmservice.ro sau să ne transmiteți o scrisoare la adresa Str. Odobesti nr.1, corp 3, sector 3 Bucuresti.
 
 16.  ACTUALIZĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE
Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de Confidențialitate a fost realizată la data de 24 Mai 2018. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră de internet versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate și/sau o vă vom pune la dispoziție în alt mod.


TEHNOPLUS MEDICAL SERVICE S.R.L.